اخبار اسلایدی
  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=a858322b-d37b-4675-a25d-2c13a4aa80d7

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=0fd36456-26eb-4f20-96f5-958d957e7bd4

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=0209ab49-b78d-4041-abf2-d32a86563533

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=5a3a196a-e2cc-4dbd-9308-5f8156ea2d52

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=9210b650-395f-4626-8130-e8f487c8a62c

نظرسنجی ارباب رجوع از خدمات حوزه معاونت آموزشی