اخبار اسلایدی
  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=aaac65de-e961-4094-abd9-355e6b07d160

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=d520a9f7-9555-45b2-aa60-7822df1df51b

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=f23ebe7a-31bc-40b6-a5f5-ba76bf688a59

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=69025523-265a-4378-8db7-fe32b771248c

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=4ff701c5-0512-4012-a5d0-19f0683f8763

نظرسنجی ارباب رجوع از خدمات حوزه معاونت آموزشی