اخبار اسلایدی
  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=07aa5873-bbe7-488e-ba78-1ae540bb6c7d

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=1ad925d2-aafb-4a59-b076-6d6938bc8417

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=a858322b-d37b-4675-a25d-2c13a4aa80d7

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=0fd36456-26eb-4f20-96f5-958d957e7bd4

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=0209ab49-b78d-4041-abf2-d32a86563533

نظرسنجی ارباب رجوع از خدمات حوزه معاونت آموزشی