درباره ما

هم اکنون واحد دانش آموختگان در معاونت آموزشی - ساختمان پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین واقع در بلوار شهید باهنر آماده

پاسخگویی به دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی قزوین  است.

 

تلفن تماس : 3-33336001-028

 تلفن گویا : 33328608-028
 

نمابر : 33341934-028