ارتباط با کارشناسان کاردانی تا دکتری

 کارشناسان اداره دانش آموختگان مسئولیت بررسی کارنامه و مدارک تحصیلی و صدور فرم فراغت از تحصیل فارغ التحصیلان و انجام امور مربوط به پورتال فارغ التحصیلان را به عهده دارند. علاوه بر این بررسی مدارک و پرونده دانش آموختگان جهت صدور مجوز تحویل مدارک تحصیلی به فارغ التحصیلان متقاضی دریافت مدرک تحصیلی، تهیه و ارائه دانشنامه به دانش آموختگان متقاضی نیز به عهده ایشان است. در ادامه به معرفی رییس و کارشناسان این اداره و اطلاعات مربوط به آن پرداخته می شود.