فرآیندهای تحصیلات تکمیلی
 
مدارک لازم جهت دریافت دانشنامه تخصصی پزشکی
مدارک لازم جهت دریافت دانشنامه تخصصی دندانپزشکی
مدارک لازم جهت دریافت دانشنامه و ریز نمرات کارشناسی ارشد
مدارک لازم جهت دریافت گواهی طی دوره فلوشیپ
مدارک لازم جهت صدور گواهینامه موقت تحصیلی المثنی دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشد
مدارک لازم جهت صدور گواهینامه-دانشنامه تحصیلی المثنی دانش آموختگان مقاطع تحصیلات تکمیلی
مدارک لازم جهت صدور ریز نمرات المثنی دانش آموختگان مقاطع تحصیلات تکمیلی
نحوه ارسال ریز نمرات
 نحوه صدور تاییدیه تحصیلی
 نحوه صدور فرم فراغت از تحصیل
نحوه صدور گواهینامه موقت تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد
گردش کار انجام امور فراغت از تحصیل
گردش کار ارسال سابقه تحصیلی
گردش کار صدور گواهینامه موقت تحصیلی
گردش کار صدور گواهینامه و دانشنامه تخصصی
گردش کار صدور تاییدیه تحصیلی 
هزینه انصراف از تحصیل-خرید تعهدات در مقطع کارشناسی ارشد در سال 96
هزینه انصراف از تحصیل-خرید تعهدات در مقطع کارشناسی ارشد در سال 97
هزینه انصراف از تحصیل-خرید تعهدات در مقطع پی اچ دی در سال 98
هزینه انصراف از تحصیل-خرید تعهدات در مقطع کارشناسی ارشد در سال 98
شناسنامه خدمت " ارایه خدمت مبتنی بر درخواست شخصی ارباب رجوع در قالب فرم الکترونیکی"
گردش کار فرآیند ارایه خدمت مبتنی بر درخواست شخصی ارباب رجوع در قالب فرم الکترونیکی
شناسنامه خدمت "صدور گواهینامه موقت تحصیلی المثنی دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشد"
گردش کار فرآیند صدور گواهینامه موقت تحصیلی المثنی دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشد
شناسنامه خدمت "صدور گواهینامه-دانشنامه تحصیلی المثنی دانش آموختگان مقاطع تحصیلات تکمیلی"
گردش کار فرآیند صدور گواهینامه-دانشنامه تحصیلی المثنی دانش آموختگان مقاطع تحصیلات تکمیلی
گردش کار فرآیند صدور ریز نمرات المثنی دانش آموختگان مقاطع تحصیلات تکمیلی