اخبار اسلایدی
نشست اداره دانش آموختگان معاونت آموزشی و دانشکده ها

1398/7/29 دوشنبه

جلسات هماهنگی وآموزشی رییس اداره دانش آموختگان دانشگاه با کارشناسان آموزشی دانشکده های پرستاری ومامایی ،بهداشت وپیراپزشکی در شهریور ماه 98 در آموزش دانشکده ها برگزار گردید. در این جلسات رئیس اداره دانش آموختگان همراه با کارشناسان  اداره  کارشناسان آموزش دانشکده ها در خصوص مسائل و مشکلات موجود، بخشنامه ها و آیین نامه های مربوطه و همچنین بهبود فرایندهای کاری بحث و تبادل نظر شد.