مدارک لازم جهت دریافت دانشنامه تخصصی پزشکی گردش کار صدور تاییدیه تحصیلی
مدارک لازم جهت دریافت دانشنامه تخصصی دندانپزشکی گردش کار انجام امور فراغت از تحصیل
مدارک لازم جهت دریافت دانشنامه و ریز نمرات کارشناسی ارشد گردش کار ارسال سابقه تحصیلی
مدارک لازم جهت دریافت گواهی طی دوره فلوشیپ گردش کار صدور گواهینامه موقت تحصیلی
مدارک لازم جهت دریافت گواهی طی دوره MPH گردش کار صدور گواهینامه و دانشنامه تخصصی
مدارک لازم جهت صدور گواهینامه موقت تحصیلی المثنی دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشد هزینه خرید تعهدات آموزش رایگان در مقطع کارشناسی ارشد 
  هزینه انصراف از تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد
مدارک لازم جهت صدور گواهینامه-دانشنامه تحصیلی المثنی دانش آموختگان مقاطع تحصیلات تکمیلی شناسنامه خدمت " ارایه خدمت مبتنی بر درخواست شخصی ارباب رجوع در قالب فرم الکترونیکی"
مدارک لازم جهت صدور ریز نمرات المثنی دانش آموختگان مقاطع تحصیلات تکمیلی شناسنامه خدمت "صدور گواهینامه موقت تحصیلی المثنی دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشد
نحوه ارسال ریز نمرات شناسنامه خدمت "صدور گواهینامه-دانشنامه تحصیلی المثنی دانش آموختگان مقاطع تحصیلات تکمیلی"
نحوه صدور تاییدیه تحصیلی شناسنامه خدمت "صدور ریز نمرات المثنی دانش آموختگان مقاطع تحصیلات تکمیلی"
نحوه صدور فرم فراغت از تحصیل نحوه درخواست ارایه خدمت از طرف اداره تحصیلات تکمیلی دانشگاه در قالب فرم الکترونیکی
نحوه صدور گواهینامه موقت تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0