کارشناسان اداره دانش آموختگان مسئولیت بررسی کارنامه و مدارک تحصیلی و صدور فرم فراغت از تحصیل فارغ التحصیلان و انجام امور مربوط به پورتال فارغ التحصیلان را به عهده دارند. علاوه بر این بررسی مدارک و پرونده دانش آموختگان جهت صدور مجوز تحویل مدارک تحصیلی به فارغ التحصیلان متقاضی دریافت مدرک تحصیلی، تهیه و ارائه دانشنامه به دانش آموختگان متقاضی نیز به عهده ایشان است. در ادامه به معرفی رییس و کارشناسان این اداره و اطلاعات مربوط به آن پرداخته می شود.

  کارشناسان اداره دانش آموختگان

نام و نام خانوادگی: هاجر نوری

سمت: کارشناس دانش آموختگان

مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته تحصیلی: بهداشت محیط

شرح وظایف

پست الکترونیک: amz_frg@qums.ac.ir

شماره تماس: 4-02833336001 داخلی 2525

نام و نام خانوادگی: محمد حسنی

سمت: کارشناس دانش آموختگان

مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته تحصیلی: مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

شرح وظایف

پست الکترونیک:   amz_frg@qums.ac.ir

شماره تماس: 4-33336001-028 داخلی 2526 

 


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0