هم اکنون واحد دانش آموختگان در معاونت آموزشی - ساختمان پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین واقع در بلوار شهید باهنر آماده

پاسخگویی به دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی قزوین  است.
 

تلفن تماس  3-33336001-028


 تلفن گویا  33328608-028
 

نمابر  33341934-028


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0